Spiritualism

Av Jane Lyzzel

 

Vad är Spiritualism?

 Är Spiritualismen en religion? Nej, den är inte religionsbunden, det är en livsåskådning med andlig vetenskap i filosofisk anda med en form av religiös åskådning i grunden, i den bemärkelsen att vi tror på en Skapare.

Vi erkänner en högre intelligens/Skaparen och vi styrs av de universella lagar och naturlagar.

 

 

Vi Lever efter De sju andliga principerna som mottogs genom mediumet Emma Harding Britten 1871(England). Vilka du kan läsa mera om under ” De sju andliga principerna”. Det är principer och inga lagar. Våra insikter är att alla religionsformer talar om samma sak, det finns Ingen som är den rätta religionen, då sätter man automatiskt ögonbindel för sitt vetande.

 

Vi är alla andliga varelser i en mänsklig/fysisk kropp , oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sex-orientering. Spiritualismen har förgreningar inom de flesta stora religioner, som buddistiska spiritualister eller hinduistiska spiritualister, muslimska spiritualister……

Det är inte endast förbundet den kristna läran.Du kan alltså vara ateist och fortfarande vara spiritualist.

 

Den kanske största skillnaden i troende om livet är att som spiritualist tror du på ett evigt liv med en evig utveckling för själen (det finns ingen död) och vår övertygelse är att du genom sk. medium också kan tala med diskarnerade själar (våra nära och kära, på andra sidan). Och att du alltid till 100% är ansvarig för ditt handlande. Det finns alltså ingen som kan göra oss syndfria och få syndernas förlåtelse. Det man sår får man skörda (det man ger ut kommer tillbaka)

 

Utomlands och kanske särskilt starkt i England har spiritualismen organiserat sig som kristna spiritualistiska samfund, med egna kyrkor för utövandet av spiritualism i kristen aspekt. Då menar jag den ceremoniella aspekten av kyrkan, det som i England kallas "Sunday service" vilket mångt och mycket påminner om en gudstjänst i den vanliga kyrkan, då tänker jag på läsandet av böner, sjungandet av psalmer (högtravande). Sen är det vissa företeelser som skiljer spiritualismen från den kristna kyrko ceremonierna; Inspirerat Tal (inspirerat från sin guide) och sedan en Clairvoyant demonstration (Seans).

 

I Sverige har inte spiritualistiska kyrkor haft samma genomslagskraft,det har istället bildats föreningar i många av Sveriges städer. Flertalet av dessa föreningar har gamla anor och arbetar efter kristen spiritualistisk kyrkligt (gammal invand) stil,än idag, som för en del kan ses charmigt och för andra högtravande.

Det är av största vikt att skilja på spiritualismen i religionen och som en livsåskådning! Som ett på bud eller livsåskådning att leva efter, det behöver alltså inte vara religionsbundet utan det följer en universell vetenskap/vetskap, med grunden att vi alla kommer från Skaparen/en högre intelligens. Vad man sedan vill benämna den intelligensen är oväsentligt. Gud –Buddha – Allah – Jehova – Skaparen…….

Att vi alla är ett med och en del av denna intelligens och förståelsen av detta!

 

Spiritualister tvingar inte på någon sina åsikter, spiritualismen inviterar däremot alla som av intresse och egen fri vilja, vill lära känna och prova dess trovärdighet innan den accepteras. Spiritualismen berör alla områden av mänskligt vetande och alla mänskliga aktiviteter och uppförande. Den kan och bör studeras, analyseras och praktiseras inom alla grundläggande aspekter i livet som t. ex. vetenskap, religion, etik, moral, utbildning och social gemenskap

Orginal text: Jane Lyzell. www.ramsbergsgården.se

De sju andliga principerna

Vad Spiritualism är som Medium och Healer.

Av Jane Lyzell den 10 december 2012 kl. 18:35

Vad Spiritualism är som. Medium och healer !

 

Är Spiritualismen en religion? Nej, den är inte religionsbunden, det är en livsåskådning med andlig vetenskap i filosofisk anda med en form av religiös åskådning i grunden, i den bemärkelsen att vi tror på en Skapare.

Vi erkänner en högre intelligens/Skaparen och vi styrs av de universella lagar och naturlagar

 

Vi Lever efter De sju andliga principerna som mottogs genom mediumet Emma Harding Britten 1871(England)- De är ledord och verkar för vår etik och moral som medium och healer – även i vår vardag och liv.

 

Detta är spiritualismens rötter och Medium och healers etik o moral.

 

DEN MODERNA SPIRITUALISMENS 7 GRUNDPRINCIPER

Emma Harding Britten(1871), en av pionjärerna inom den moderna spiritualismen.

 

Den moderna spiritualismen är en filosofi

 

med en andlig livsåskådning som är centrerat runt 7 grundsatser, vilka tagits emot av mediet Emma Harding Britten(1871), en av pionjärerna inom den moderna spiritualismen. Andligen(medialt) Ifrån Principernas grundare Robert Owen.

 

Vi öppnar upp den till nutida förståelse och tolkningar riktat till och för alla trosuppfattningar eller religioner. Då Spiritualismen är en andlig filosofi och inte är religionsbunden går den att finna i alla de olika religioners tro. Andens religion. Du kan alltså ha tron på Kristendom, Katolicism, Judendomen, Buddism, Hinduism, Islam, Natur tro, Ateist och samtidigt vara Spiritualist.

 

 

 

1. Vi härstammar alla från den allomfattande universella anden.

 

Den universella anden finns i allt och alla och har en universell plan med universella lagar och naturlagar som byggs av kärlek, som styr hela universum ,där hat inte existerar. En skapande ande som är den kontrollerande skapar kraften över allting, och den största centrala källan till allt liv och kärlek "Villkorslös kärlek" En kärleksfull och välvillig kraft, som bryr sig om allt och alla och ser alla människor som en enda stor familj, där alla oavsett religioner och trossatser eller hudfärg eller handlingar är inräknade. Alla har ett lika värde, ung, gammal, rik fattig, vit, svart , gul , röd, man, kvinna, djur, växter "allt levande". Vår förståelse för detta följs av de universella lagarna och hur väl vi följer dessa. Om vi bryter mot dessa lagar får vi också ta konsekvenserna av detta, antingen på denna sidan livet eller på andra sidan.(som man sår får man skörda)

 

2. Vi är alla bröder och systrar

 

Om vi accepterar att vi kommer ifrån den allomfattande universella anden, följer det sig naturligt att vi alla är skapade ur detta och vi alla är barn ifrån denna kraft. Vi är då all systrar och bröder i samma familj, oavsett ras- tillhörighet eller hudfärg. Det innebär att vi alla har ett ansvar gentemot alla människor att stödja och uppmuntra varandra och dela glädje likväl bördor. Att lära oss att ge, inte bara materiella ting utan själslig/andlig hjälp också. En del behöver ett uppmuntrande ord, andra mer kärlek och omtanke! I vår moderna värld, med så många olikheter och klyftor mellan rik och fattig - Stark och svag är det lätt att finna någon att dela med sig till , andligt eller materiellt. Viktigt är här också att lära sig se och ta emot egen hjälp , när hjälp kommer till dig själv. Om vi skulle låta denna omtanke sprida sig utanför vår egen familj, vår egen stad, vårt eget land och sträcka sig ut i världen, så skulle hunger och lidande, krig och elände höra till det förgångna och vi skulle uppnå frid på jorden. Människan som andlig varelse här på jorden är odödlig och broder och systerskapet sträcker sig även till de andliga sfärerna, således medför Spiritualismen därför en ny och högre mening med vårt gemensamma oberoende och vårt broder och systerskap.

 

3. Andlig gemenskap och Guidad ledning och änglaministeriet.

 

Detta är själva kärnfrågan som hela filosofin bygger på. De traditionella trossatserna inom de flesta religioner, förnekar att det är möjligt att kommunicera med övergångna andar på andra sidan livet. Vi däremot menar att vi de senaste 150 åren har kunnat bevisa att man inte bara överlever den fysiska döden utan att man också med hjälp av ett medium kan kommunicera med dem och de med oss till dem som lämnats kvar här. Inte bara det, andarna lägger ned stor möda på att hjälpa och guida oss med våra jordiska problem. Det finns ett antal personer som kallas medium, vilka är väldigt mottagliga för "Andliga Vibrationer" vilket medför att de kan förmedla en kontakt med de som har gått över på andra sidan och vill kommunicera med oss på jord planet. Var och en av oss har en andlig ledare, Guide och hjälpare och "skyddsguide" om man så vill. Dessa hjälpare använder medium som instrument för att kunna tala med oss om våra nära och kära i andevärlden och ge bevis på själens överlevnad. Men inte bara det, utan också för att ta del av andliga läror och filosofier som till exempel "Silver Birch" och även också kunskaper som läran om healing och helande. Ur detta har vi alltså tillgång till högre kunskap och lärande, men också vetskapen om hur våra nära och kära har det i sina nya existenser/tillvaro. Dessa bevis på överlevnad är till stor tröst för dem som sörjer. Vi Lyder alla under Änglaministeriet! Änglaministeriet lyder under Gud/skapelsen. Osv..

 

4. Den Mänskliga själen Existerar För Alltid

 

Det är vetenskapligt bevisat att materia/energi inte kan förgöras/förstöras, utan det ändrar form. Själen som är en del av Skapelsen eller Den Stora Anden/ Energin är därför oförstörbar! Då döden inträffar av våra fysiska kroppar, går den fysiska kroppen tillbaka till det naturliga kretsloppet och själen/anden går vidare till nästa dimension även kallad andevärlden. I andevärlden så har vi en andekropp som är en kopia av vår fysiska kropp, ända tills vi har nått en viss utveckling. Vi är alltså samma individer i alla avseenden, med samma personlighet och karaktärsdrag som vi sakta utvecklar ju längre vi utvecklas. Alltså; det beror på oss själva hur fort vi utvecklas och hur mycket energi vi lägger ner på det. Vårt personliga ansvar fortsätter alltså efter den fysiska döden. Det sätt vi lever våra liv här bestämmer alltså hur våra liv i andevärlden kommer att bli.

 

5. Personligt Ansvar

 

Spiritualismen anser att det finns ingen, förutom vi själva, som kan lösa oss från våra synder och skulder. Ingen annan kan alltså ta på sig ansvaret för våra synder eller skulder. Ansvaret för felaktiga tankar och gärningar ligger hos den enskilda individen. Tack vare att vi blivit givna den fria viljan som ger oss förmågan att skilja på det som är rätt eller fel (vårt samvete) kan vi själva välja vilken väg vi ska gå. Oavsett om man är religiös eller ateist så finns det ingen som kan komma undan konsekvenserna från sitt handlande, du är alltid själv personligt och totalt ansvarig för ditt eget handlande. Inget ave Maria i bikt eller synders förlåtande av en präst eller annan kan förlösa dina synder. Den universella anden sitter inte och dömer oss - Vi får lov att vara våra egna domare.

 

6. Framtida Gottgörelse och Vedergällning för allt Gott och Ont vi gör på Jorden.

 

Likt alla de andra principerna följer också denna de universella lagarna och naturlagen om orsak och verkan eller "som man sår får man skörda". Man kan alltså inte vara dum och elak gentemot andra och förvänta sig kärlek och popularitet tillbaka. Ju mer kärlek man ger ut desto mera kärlek kommer tillbaka! Man måste förstå att effekten av denna princip, gottgörelse eller vedergällning gäller redan nu - på jorden - och är inget som väntas en då man går över och lever i andevärlden. De traditionella religionerna vill få oss att tro på "domedagen", "skärselden" då skaparen kommer att avgöra från sin tron vem som kommer till himmelen eller helvetet eller andra tros platser. Himmel och Helvete eller annan tros plats är skapade av våra egna medvetande och inte några verkliga platser. Det liv som vi lever här på jorden är det som bestämmer vår status i andevärlden. Man ska ej heller tro att bara för att man besöker sin religions plats en eller flera gånger i veckan - är man garanterad en bra tillvaro efter detta livet. Det är våra dagliga gärningar och våra motiv till att göra dem som räknas. "Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad". Det är inte heller sant att när vi dör så blir vi helgon. Döden gör oss inte andligt medvetna! (Även om vi då är en erfarenhet rikare.)

 

7. Evig utveckling tillgänglig för alla mänskliga själar

 

I alla människors hjärtan finns en önskan om utveckling. Och i alla människors själar finns kraften till utveckling i visdom och kärlek. Alla som önskar kan beträda vägen till fullbordan. Spiritualismen pekar med säkerhet på evig utveckling, men hur mycket vi själva avancerar i livet efter detta, hänger på hur mycket vi vill utvecklas i mental och andligt förståelse. Om vi gör vårt bästa i jordelivet och försöker följa vår inre vägledning eller intuition, så kommer vi finna utvecklingen enkel, likväl på jorden som i andevärlden. Men om vi går emot våra inre känslor blir vägen tung och motig. Vi har fortfarande vår fria vilja. Utvecklingen på andra sidan går ju hand i hand med vår vilja till utveckling på den här sidan om livet. När vi kommer över i Andevärlden kommer vi inte på något sätt vara sysslolösa. Tvärtom kommer vi vara extremt upptagna med att ta oss fram på det vägar som leder till perfektion och vi kommer att ha en evighet på oss att göra det. Eftersom vi alla kommer ifrån den universella anden/kraften. Så har vi alla getts möjligheten att vara ansvariga för vår egen själsliga/ personliga utveckling, för evigt!

 

Om bearbetat och skrivet av Jane Lyzell

Texten hämtad från: www.ramsbergsgården.se